Productvoorwaarden trainingen

1. Definities

Diensten: De prestatie(s) zoals omschreven in de tussen QiQQER en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

In company Trainingen: Trainingen die op de locatie van Opdrachtgever door QiQQER worden verzorgd, hierna te noemen Diensten.

Opdrachtgever: Iedere (rechts) persoon die met QiQQER een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte.

Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan QiQQER Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Trainingen: diensten waarbij QiQQER zich richt op de educatie op
het gebied van informatietechnologie.

Open Rooster Trainingen: Trainingen die op de locatie van QiQQER of op een door QiQQER te bepalen locatie worden gegeven.

QiQQER: die specifieke besloten vennootschap die de overeengekomen Diensten levert en factureert aan Opdrachtgever, hierna te noemen QiQQER.

2. Overeenkomst

2.1.  Aanmeldingen voor Open Rooster Trainingen dienen schriftelijk te geschieden door aanmelding voor Open Rooster Opleiding middels een online formulier op de QiQQER website of een van de partnersites.

2.2.  Een Overeenkomst met betrekking tot Open Rooster Trainingen tussen Opdrachtgever en QiQQER treedt in werking indien de Opdrachtgever
een bevestiging van aanmelding heeft ontvangen. QiQQER behoudt zich het recht om aanmeldingen tot Open Rooster Opleiding af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.

2.3. Een Overeenkomst met betrekking tot In company Trainingen komt tot stand nadat de opdracht tot het verrichten van diensten is ontvangen en bevestigd middels een Overeenkomst.

3. Annulering

3.1.  Na bevestiging van de Open Rooster Opleiding of In Company Opleiding is annulering door Opdrachtgever mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de training.

3.2.  Indien de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, wordt geannuleerd binnen 30 dagen voor aanvang, zal Opdrachtgever 100 % van het cursusbedrag in rekening worden gebracht.

3.3.  Indien Opdrachtgever binnen 10 werkdagen voor aanvang van de Open Rooster Opleiding of In Company Opleiding verzoekt om verschuiving van een training en QiQQER met dit verzoek instemt, dan is 10% van de cursusprijs extra verschuldigd.

3.4.  Eenmaal verschoven Open Rooster Trainingen of In Company Trainingen, in overeenstemming met artikel 3.3, kunnen niet nogmaals verschoven of worden.

3.5.  Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van QiQQER. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door QiQQER.

3.6.  QiQQER behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie van Open Rooster Trainingen te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

3.7. QiQQER heeft het recht de Open Rooster Opleiding op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten, overinschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

3.8. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

4. Prijzen

4.1.  Tenzij anders aangegeven zijn de cursuskosten inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie, koffie en thee en, indien van toepassing, lunch.

4.2.  Deze prijzen zijn gebaseerd op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt QiQQER zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.3.  Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Facturering en betaling

5.1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 7 dagen aan QiQQER voldoen. Indien de opleiding aanvangt binnen een periode die korter is dan 7 dagen zal Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Open Rooster Opleiding of In Company Opleiding aan QiQQER voldoen. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldoen. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens QiQQER op te schorten.

5.2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft QiQQER het recht de cursist(en) te weigeren voor de opleiding, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1.  QiQQER is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst van zgn. gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Trainingen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immaterieel schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van QiQQER beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.

6.2.  Hetgeen genoemde in artikel 6.1, eerste bullet laat onverlet de aansprakelijkheid van QiQQER op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid). QiQQER zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indienen voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van QiQQER of haar personeel.

6.3.  Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van QiQQER of haar personeel zal Opdrachtgever QiQQER vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Trainingen en zal hij QiQQER alle schade vergoeden die QiQQER leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.4.  QiQQER is niet aansprakelijk tot vergoeding van schade als een Opleiding moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.

6.5. QiQQER wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/ of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en QiQQER als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van QiQQER.

7. Intellectuele en industriële eigendom

7.1.  Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot apparatuur, software, trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij QiQQER of haar licentiegevers.

7.2.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan software, trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de opleiding openbaar te maken of te reproduceren.

7.3.  Beeld en/of geluid reproductie van Trainingen is uitdrukkelijk verboden.

8. Ziekte van docent

8.1.  Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal QiQQER indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.

8.2.  Indien vervanging binnen de gestelde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn binnen 48 uur, zal QiQQER Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is er sprake van overmacht.

8.3.  Indien QiQQER binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 3.7 niet van toepassing.

9. Toepasselijk recht en rechtskeuze

9.1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in Utrecht.